Yazır Boyu/Kolu

Bozok Boyu, Yazır Kolu

“Oğuzname”lerde Türkmenlerin büyük atası Oğuz Han’ın altı oğlunun olduğu söylenmektedir. Onların adları şöyledir: Günhan, Ay Han, Yıldızhan, Gökhan, Denizhan ve Dağhan. Rivayetlerde bu altı oğlun her birinden dört oğul doğduğu, onların torunlarından 24 Türkmen boyunun ortaya çıktığı, onlara da bu 24 oğulun (Oğuz Han’ın torunlarının) adının verildiği hakkın­da bilgiler verilmektedir.

Bozok grubuna Oğuz Han’ın ilk (büyük) üç oğlu­nun torunları girer. Reşidüddin’in “Camiü’t-Tevarih” (Tarih Külliyatı) adlı eserinde bunların adları şöyle gösterilmektedir: Günhan’ın oğulları (ya da bu oğullardan türeyen Türkmen boyları): Gayı, Alkırevli (Abulgazide Alka- öyli), Bayat, Garaevli; Ayhan’ın oğulları: Yazır, Dodurga, Düker, Yasır (Abulgazide Bayarlı); Yıldızhan’ın oğulları: Avşar, Begdili, Garık (Abul­gazide Kızık), Garkın. Toplamı 12 oğul 12 boy. 24 boyun kalan 12’si Oğuz- han’ın küçük oğullarına (üç oğluna) ait olup onlara sol kanat ya da Üç ok, bi­rinci gruba ise sağ kanat ya da Bozok denilmiştir. Türkmenlerin 24 boya bö­lünmesi, onların altı büyük grupla birleşmesi, sonunda da bu 24’ün ikiye, sağ ve sol kanada (bozok ve üçok) ayrılma geleneği kaynağını eski Hunlar’dan almaktadır.

Sivrihisar İlçesi civarına yerleşmişler.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*