Büğdüz Boyu

Büğdüz – Bükdüz – Bügdüz Boyu

Sivrihisar İlçesi Günyüzü-Ayvalı yaylası civarına yerleşmişler.

Oğuz Türkleri’nin Üç Oklar kolundan bir oymaktır. Oğuzlar’ın müslümanlaşmaya başladıkları 10. yüzyılda batıya göç olayında önemli rol oynadılar. Daha çok Batı Anadolu’ya ve Orta Anadolu’ya gelip yerleşmişlerdir. Orta Çağ kaynaklarında gösterilmekte olan 24 Türkmen boyundan biri de Bükdüzler’dir. Kaşgarlı Mahmut onları 8., Reşidüddin 23., Abulgazi de 22. sıraya koymaktadır. Bu yazarların hepsi, Bükdüz’ü Oğuz Han’ın Deniz- han adlı oğlundan doğan ikinci oğlunun adı olarak saymakta ve Bükdüz söz­cüğünün anlamını “hizmetkâr” şeklinde açıklamaktadırlar. Reşidüddin, bu boyun ongonunu (guşunu) “Çakır (Çakırdoğan)” olarak gösterirken Abulgazi ise onu “Ütelgi (gece uçan yırtıcı kuş)” olarak vurgulamaktadır.

Hangisi olursa olsun, Bükdüzler günümüz Türkmenistan’ında büyük bir iz bırakmamıştır. Muhtemelen, Selçuklular göçü (11. yy.) devrinde, çoğun­luk olarak Türkiye, Irak, Suriye gibi ülkelere göçmüşlerdir. Sadece Teke- ler’in ve Salırlar’ın içindeki Bükri uruk adının etimolojik açıdan Bükdüz ile kökteş olabileceğini düşünmek dışında Türkmen etnonimisinde Bükdüz adı­na rastlanmamaktadır.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*