Karkın Boyu

 Garkın, (Karkın) Garcav, Garma, Garnas, Gurama Boyları:

Kuruluşuna ve anlamına dikkat eden okuyucular, bu Türkmen etnonim- lerinin “gar-“ ve “gura-” (yani “kaynakla-”, “birleştir-”) fiillerinden ortaya çıktığına ve bunların “karılan”, “katılan”, “çeşitli oymaklardan oluşmuş” gibi an­lamlar verdiğine vakıf olsalar gerek. Garçav, Garma oymakları Ârsarılar’ın; Garnas adlı uruglar Gerkezler’in ve Ârsarılar’m; Gurama adlı uruk oymaklar Alili, Yomut, Sarık, Teke, Ânevli, Ârsarı boylarının içinde bulunmaktadırlar. Bunlardan “Garnas” etnonimi “Karaunas” şeklinde Fergana Türkleri’nde de vardır, hatta Maveraünnehir’deki Çağataylara da “Karaurıas” denmiştir. Mo­ğolistan’da yaşayan Moğolların konuşma dillerinde “karaunas” sözcüğü, “ka­rışık, düzensiz il” anlamında kullanılmaktadır. Türkmen Gamaslarının adı da bu sözle kökteş olsa gerek.

Başlıkta ilk defa geçen Garkın sözcüğü, eski Türkmen boyunun adı olup, o ilk defa Reşidüddin’in (14. yy.) eserinde karşımıza çıkmaktadır. Bu âlim yanında Yazıcıoğlu, Salar Baba ve Abulgazi de “Garkın”ı Oğuzhan’ın Yıldız- han adlı 3. oğlunun 4. torununun adı olarak kabul etmektedirler ve bu boyu 24 Türkmen boyunun arasında 12. sıraya yerleştirmektedirler. Adın anlamı­nı ise “aşlı – nanlı” (yiyecek içecekli), “naz – mgmatlı” (nazlı ve nimetli) şek­linde açıklamaktadırlar. Türkmen halk rivayetlerinde garkın, Ârsarı’nın dayı­sı olarak kabul edilmektedir.

Kaşgarlı Mahmut’un eserinde rastlanmasa da, “Garkın” sözcüğü çok es­kidir. Bunu Selçuklular göçü devrinde (11. yy.) Garkınlarm Türkiye, Irak, Su­riye, Kafkaslar (Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan) ve Kırım’a, göçmelerini delil göstererek ispatlamak mümkündür. Mesela, günümüz Türkiyesi’nde 34 tane garkın adlı köy var. 16. yüzyılda bu sayı 62’lere ulaşmaktaymış. Af­ganistan’da ve İran’da da Garkınlar kalabalık bir grup olarak yaşamaktadırlar. Türkmenistan’da da Garkınlar bugünkü Sayat ile Garkın ve Halaç semtleri­nin Çohpetde köylerinde varlıklarını sürdürmektedirler.

Sivrihisar İlçesi Karkın köyü ve civarına yerleşmişler.

emlak

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*