Hatim Duası

– KUR’AN HATİM DUASI –

Yüce Kitabımız Kur’anı Kerimi Hatim Ettikten Sonra Yapılacak Olan Bağışlama Duası. Allah kabul etsin!

 

Sübhâne Rabbiyel Aliyyil a’lel Vehhâb (1)

Eûzü billâhi mineş-şeytânirracîm. Bismillâhirrahmânirrahim.

اَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ * بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

Elhamdü lillâhi rabbil âlemîn. Vel âkıbetü lil-müttekîn. Vessalâtü vesselâmü alâ resûlinâ muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaînet-tayyibinet-tâhirin. (2)

Allâhümme Rabbena yâ Rabbenâ tekabbel minnâ inneke entes-semî’ul alîm. Ve tüb aleynâ yâ mevlânâ inneke entet-tevvâbürrahîm. Vehdinî vehdinâ ilel hakkı ve ilâ tarîkı müstakîm. Bi-bereketi hatm-il Kur’an-il azim. Ve bi-hurmeti habibike ve rasûlikel-kerîm. Va’fü annâ ya rahîm, va’fü annâ ya kerîm. Vağfirlenâ zünûbenâ bi-fadlike ve cûdike ve keremike ya ekramel ekramîn ve ya erhamerrâhimîn! (3)

Ey Kadir-i Kayyum olan yüce Allah’ım! Varlığın, birliğin hürmetine, ulüvvü kadrin ve azamet-i şanın hürmetine, sevgili habibin hürmetine bu okunan hatmi şerifi bizden kabul et. Hatimden hasıl olan ecir ve sevabı evvelen bizzat, hocayı kainat, hulasa-i mevcudat, Seyyid-ül beşer, sultan-ül enbiya, bürhan-ül asfiyâ, Muhammed Mustafa aleyhissalâtu ve ekmel-üt tehıyyâ efendimiz hazretlerinin aziz, şerif, latif, nazif, münevver, pak ruhu tayyibelerine tarafımızdan fakirane ve acizane hediye eyledik, vasıl eyle yarabbi. Âmin

Hassaten ilk peygamber Hz. Adem ile son peygamber Hz. Muhammed ALEYHİMÜSSELÂM(4) arasında gelmiş geçmiş tüm Peygamberlerin ruhu tayyibelerine hediye eyledik, vasıl eyle yarabbi!

Ve hassaten Cihâr Yâri Güzin, Ezvâc-ı Mutahherât, Aşere-i Mübeşşere, ashab-ı suffe, ashab-ı Bedir, ashab-ı Uhud, ashab-ı Huneyn, muhâcirîn, ensâr ve sair ashâb-ı kirâm, tâbiin, tebe-i tâbiin, eimme-i müçtehidin, evliyayı müttekîn, müfessirin, muhaddisin, rıdvanullahi teala aleyhim ecmaîn hazretlerinin ruhu tayyibelerine hediye eyledik, vasıl eyle yarabbi!

Ve gelmiş geçmiş vefat eden dedelerimizin ve ninelerimizin, Mürşid (5) ve üstatlarımızın, doğu ve batı arasında kâffeten ehli iman olup dünyadan ahirete göç eden ve kimi kimsesi kalmayıp yer altında isimleri unutulmuş ve nesilleri kesilmiş, merhum ve merhumelerin ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle yarabbi! Âmin

Yâ ilâhel alemin! Kıraat olunan Kur’an-ı Kerim’in ve hatmi şerifin feyiz ve bereketiyle bizim maddi ve manevi hastalıklarımıza şifa ver, fazlı kereminle günahlarımızı mağfur, ayıplarımızı mestur,(6) çalışmalarımızı makbul, kalplerimizi mesrur, din ve dünyamızı mamur ve kazançlarımızı bereketli eyle. Âmin.

Allah’ım! Okunan Kur’an-ı Hakim ve hatmi şerif hürmetine vatanımızı bölmek ve devletimizi yıkmak isteyenlere fırsat verme. Güvenlik güçlerimizi terör belasından, iç ve dış tehlikelerden, muhafaza et. Şehitlerimize rahmet, yakınlarına sabırlar ver. Gazilerimize de yaşam sevinci ve dayanma gücü ver. Kahraman ordularımızı karada, denizde ve havada daima mansur ve muzaffer eyle. Âmin

Ey Rahman ve Rahim olan Allah’ım! Sen lütfü ihsanından bu okunan Kuran’ı Kerim’in ziynetiyle bizleri ziynetlendir, kerametiyle bizlere ikram eyle, şerefiyle bizleri şereflendir, hil’atiyle (7) bizleri giydir ve donat, şefaatiyle bizleri cennete koyup cemalinle müşerref eyle. Bu hatmi şerifi okuyan, okutan ve dinleyenlerin ve cümle ümmet-i Muhammed’in ve bütün ehli İslamın geçmişlerine rahmet ve mağfiret, kendilerine sıhhat ve selamet, ömürlerine bereket, rızıklarına genişlik, bedenlerine kuvvet ve kendilerine iki cihanda saadet ihsan eyle yarabbi. Âmin

Yâ ilâhel-âlemîn! Sen lütfü kereminden bu okunan Kur’an-ı Mübin ve hatmi şerifin hürmetine beldelerimizi, hanelerimizi, bütün yurdumuzu ve bilumum Müslüman memleketlerini, yel ve sel felaketlerinden, yıldırım, deprem, yangın ve bulaşıcı hastalıklardan ve diğer çeşitli yer ve gök felaketlerinden muhafaza eyle. Cümlemizi ve cümle ümmet-i Muhammed’i ve bütün ehl-i İslamı; taun ve vebadan, düşmanların şerrinden, zalimlerin zulmünden, hasidlerin hasedinden, hilekârların mekru hilelerinden, görünür görünmez ve takat gelmez kazalardan ve belalardan, isyan ve hatadan, hasılı bütün tehlikeli şeylerden hıfz-u muhafaza eyle. Amin.

Yâ Erhamer-Râhimin! okunan hatmi şerif ve Furkan’ı Azim’in hürmetine son nefesimize kadar imanımızı muhafaza et, bizleri iman selameti ile dünyadan ahirete gönder. Kabirde sualleri doğru cevaplamayı nasip et ve bizi kabir azabından koru. Arasat meydanında güneşin hararetinden, hesabımızın şiddetli görülmesinden, amel defterlerimizin sol veya arka tarafımızdan verilmesinden, sırat tehlikesinden, cehennemin şiddetli ve korkunç azaplarından cümlemizi ve cümle ehl-i İslamı ve bütün ümmet-i Muhammed’i ve bu mecliste hazır bulunan cemaat-i Müslimini ve bu hatmin okunmasına vesile olanları hıfz-u himaye eyle. Dualarımızı dergahı izzetinde kabul et. Amin.

Rabbenâ âtina fid-dünya haseneten ve fil âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr. Rabbenağfirlî veli vâlideyye ve lil mü’minîne yevme yekûmül hisâb.

Yâ Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Son nefesimizde kelime-i şehadetle; (buyurun!) “EŞHEDU EN-LÂ İLAHE İLLALLAH VE EŞHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RASÛLUH” diyerek bu dünyadan göç etmeyi cümlemize nasip eyle! Âmin

Sübhane rabbike rabbil izzeti ammâ yesıfûn. Ve selamün alel mürselin. Vel-hamdü lillahi rabbil âlemin Dualarımızın kabulü ve Allah rızası için  El-fatiha

***

Uyarı: Website sahiplerinin bu sayfadaki Hatim Duası başlıklı yazının tamamını veya bir kısmını hiç bir şekilde kopyalayıp kendi web sitelerinde ve sosyal paylaşım sayfalarında yayınlamasına izin yoktur. Sadece link paylaşabilirsiniz.

(1) Sübhâne Rabbiyel Aliyyil a’lel Vehhâb: Rabbimi tesbih ederim. Karşılıksız çokça ihsan edenlerin en yücesi olan Rabbim! Sen noksan sıfatlardan münezzehsin.* (Uzak, pak, temiz) “Bu tesbihi duadan önce okumak Peygamberimiz tarafından tavsiye edilmiştir, sünnettir ve duanın kabul olmasına sebeptir.”
(2) Duaya başlarken eûzü besmele ile salavat getirmek yine duanın kabulüne sebeptir.

(3) Ey Rabbimiz olan Allah’ım! (okuduğumuz hatmi) bizlerden kabul et, şüphesiz sen işiten ve bilensin. Ey Mevlamız bizim tövbelerimizi kabul et, muhakkak sen Tevvab, tevbeleri kabul eden ve Rahim, sonsuz Merhamet sahibisin. Hidayet veren sensin, bizleri sıratı müstakim olan hak yoldan ayırma. Yüce Kitabımız Kuran’ın hatmi bereketine, Rasûlün ve Habibin olan Peygamberimizin hürmetine… Sen Rahim ve Kerimsin bizleri affet. Fazlın ve cömertliğin ile günahlarımızı bağışla. Ey sonsuz ikram sahibi olan Kerim ve ey merhametlilerin en merhametlisi Rahim olan Allah’ım!

(4) Allah’ın Selamı onların üzerine olsun.
(5) Mürşid: irşad eden, doğru yolu gösteren.
(6) Mestur: Örtü, örtmek.
(7) Hil’at: kıymetli, süslü elbise.

Derleyen: Murat Sevimbay

DUA HAKKINDA

Hatimden sonra okunması şart olan belli bir dua yoktur. Kişi ihtiyacına göre, Allah’tan ne istiyorsa duasında onlara yer verebilir. Bundan dolayı ne niyetimiz varsa hatim duasını ona göre yapmak Allah katında anlam kazanmaktadır. Fakat ihlas açısından bizler en başta Allah rızasını niyet etmeliyiz. Yukarıdaki hatim duası muteber kaynaklardan derlenmiştir. Kuranı Kerim hatim edildikten sonra veya Mevlid-i Şerif akabinde tek başına veya cemaat ile yapılabilir.

Anahtar Kelimeler: Dua Hazineleri – Kapsamlı dua – Makbul dualar – Şifalı dualar – Hatim duaları – Kuran duası – Mevlit duası

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*